Flere korte filmer fra Vestfold Audio https://vestfoldaudio.no/varslingssystemer-for-daglig-mestringsstotte-og-trygghet/

Bilde Vestfold audio. Brannalarm kjeller
FlexiBlink LIFE er et sikkert og trådløst varslingssystem for daglige signaler og alarmer i hjem og på arbeidsplass. Systemet tilpasses brukerens behov og sørger for at varslingen kommer tydelig frem.

FlexiBlink LIFE varslingssystem er svært fleksibelt og kan benyttes til varsling av daglige signaler som f.eks. dørklokke, telefon, alarmering av brann, trygghetsalarm. Systemet kan også gi varsling både ved alarm og det kan snakkes inn beskjed om en går ut av sengen og eller forlater huset på kveld eller natt